درباره معاونت

نام: خانم غفوری

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی

شماره تماس داخلی: 516

_______________________

نام: آقای علی ملکی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک

شماره تماس داخلی: 213