ارتباط با ما

جهت ارتباط با دانشگاه هر يک از شماره هاي تلفن دانشگاه را شماره گيري نمائيد و پس از شنيدن پيغام اپراتور،شماره هاي داخلي مورد نظر را وارد نمائيد.

شماره تلفن هاي دانشگاه

56439001

56439002

56439003

شماره هاي داخلي دانشگاه

دفتر رياست

500

دفتر معاونت

 آموزشي-دانشجويي

331

آموزش

امتحانات

212

بايگاني

219

خدمات آموزش

239

دفتر اساتيد

307

مدير آموزش

230

گروه حسابداري

233

گروه حقوق

220

گروه شهرسازي

234

گروه صنايع

220

گروه علوم پايه

235

گروه عمران

234

گروه کامپيوتر و شیمی

233

گروه معماري

237

کارگزيني

 هيئت علمي

332

دانشجويي

دفتر امور دانشجويي

(نقل و انتقالات - مشمولين)

203

دفتر اياب ذهاب

-

دفتر بسيج

204

فارغ التحصيلان

213

فرهنگي

دفتر فرهنگ

202

دفتر مدير اداري

300

اداري- مالي

مالي - دانشجويي

240

مدير مالي - اداري

312

انتظامات

222

دبيرخانه

215

پژوهش

کتابخانه

513

دفتر مدير پژوهش

405

 

 

 

 

 

 آدرس مسير دانشگاه

 


View دانشگاه آزاد رباط کریم in a larger map

جهت ارتباط مستقیم با ریاست: riasat@rkiau.ac.ir         

جهت ارتباط مستقیم با معاونت مالی - اداری: moavenat.mali@rkiau.ac.ir