ارتباط با ما

جهت ارتباط با دانشگاه هر يک از شماره هاي تلفن دانشگاه را شماره گيري نمائيد و پس از شنيدن پيغام اپراتور،شماره هاي داخلي مورد نظر را وارد نمائيد.

شماره تلفن هاي دانشگاه

56439001

56439002

56439003

شماره هاي داخلي دانشگاه

دفتر رياست

500

دفتر معاونت

 آموزشي-دانشجويي

310

آموزش

امتحانات

212

بايگاني

216

خدمات آموزش

220

دفتر اساتيد

307

مدير آموزش

230

گروه حسابداري

239

گروه حقوق

231

گروه شهرسازي

235

گروه صنايع و شيمي

236

گروه علوم پايه

-

گروه عمران

234

گروه کامپيوتر

233

گروه معماري

237

کارگزيني

 هيئت علمي

332

دانشجويي

دفتر امور دانشجويي

(نقل و انتقالات - مشمولين)

203

دفتر اياب ذهاب

219

دفتر بسيج

204

فارغ التحصيلان

213

فرهنگي

دفتر فرهنگ

202

دفتر مدير اداري

300

اداري- مالي

مالي - دانشجويي

240

مدير مالي - اداري

312

انتظامات

222

دبيرخانه

215

پژوهش

کتابخانه

513

دفتر مدير پژوهش

405

 

 

 

 

 

 آدرس مسير دانشگاه

 


View دانشگاه آزاد رباط کریم in a larger map

جهت ارتباط مستقیم با ریاست: riasat@rkiau.ac.ir         

جهت ارتباط مستقیم با معاونت مالی - اداری: moavenat.mali@rkiau.ac.ir