خبر روز

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول99-98

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول99-98
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
فیش حقوقی
حضور و غیاب کارکنان
کتابخانه
اتوماسیون اداری2
سیستم اطلاع رسانی و ثبت نام
آموزشکده سما